STRUČNÁ KRITICKÁ ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA SLAVONICE

 

STRUČNÁ KRITICKÁ ANALÝZA ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA SLAVONICE


Zastupitelstvo města Slavonice schválilo pro udržitelný rozvoj města strategické dokumenty:


 • ÚZEMNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA SLAVONICE

 • STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ POHRANIČNÍCH OBCÍ A MĚST OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC DO ROKU 2015

 • DLOUHODOBÁ STRATEGIE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLAVONICE - DOBERSBERG 2013 – 2020

 • KRÁTKODOBÝ PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

 • DÁLE MÁ ZPRACOVANÝ PASPORT ZNAČENÍ A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLAVONICE.CZ SE SNAŽILO O SPOLUPRÁCI - VYUŽITÍ KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH PAMÁTEK PRO CESTOVNÍ RUCH - AGENDA 21. 

 

Dokumenty města k strategickému plánování nejsou nástrojem pro motivaci veřejnosti pro rozhodování o dalším vývoji obce – tedy postrádají znak komunitního partnerství. Základem komunitního plánování je komunitní plán – jde o komunitní dohodu – formulaci problémů z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města, obce či regionu. Základem každého strategického plánování je vize. Vize pomáhá občanům svá přání a představy stručně formulovat a zároveň se pro něco nadchnout.


Společná vize rozvoje mikroregionu sdružení SPOM pro období 2010 – 2015 je takovým nástrojem pro celý mikroregion, bohužel se s ní bude asi obyvatelstvo města těžko identifikovat. Každé město, každá obec a i odlehlá samota – tedy komunita - má svou jedinečnou představu.

VIZE SDRUŽENÍ POHRANIČNÍCH OBCÍ A MĚST OKRESU JINDŘICHŮV HRADEC

zajistit obyvatelům všech věkových kategorií a sociálních skupin podmínky pro kvalitní a aktivní trvalý život v obcích a městech mikroregionu a návštěvníkům a turistům poskytnout moderní, atraktivní a konkurenceschopnou nabídku služeb cestovního ruchu. Ekonomickým i neziskovým subjektům zajistit vhodné podmínky pro rozvoj činnosti ve prospěch mikroregionu a jeho obyvatel. To vše s ohledem na udržitelný rozvoj území a zachování typického krajinného a kulturně historického charakteru s důrazem na ochranu cenných přírodních lokalit a historických památek v mikroregionu.

PŘÍKLAD KOMUNITNÍ VIZE PRO MĚSTO SLAVONICE:

Město Slavonice je moderní evropské město s památkovou rezervací. Lidé k sobě mají blízko. Náměstí Míru a celá památková zóna je oblíbeným centrem setkávání. Je tomu tak proto, že ji občané spoluvytvářeli, stejně jako většinu rozvojových záměrů, které ve městě vznikají. Město rozšiřuje spektrum možností pro naplnění života občanů. Fungují služby, ve městě jsou pracovní příležitosti, město vytváří prostředí přející podnikání. Systém vzdělávání pokrývá potřeby všech. Je oblíbeným místem kongresové turistiky. Občané ctí tradice a zakládají nové. Slavonice jsou známy svým kulturním životem stejně jako rekreačními a turistickými možnostmi pro aktivní trávení volného času s využitím zajímavostí a okolní přírody. Slavonice jsou stále více vyhledávány návštěvníky pro zelený turismus a ekologické myšlení obyvatel, čistotu města a nadstandartdní přístup podnikatelů k zákazníkovi.

Komunitní plán (KP) je důležitým podkladem strategického plánování a řízení, je dokumentem, který vzniká procesem „plánováním odspodu“. Po zveřejnění schválených dokumentů a odpovědí na mé žádosti o informace panem starostou Urbanem mohu konstatovat, že město nemá zpracovaný strategický plán rozvoje města Slavonice a to, co na webu města prezentuje jako komunitní plánování, nemá skutečně s komunitním plánem nic společného.

Na komunitním plánu, jeho přípravě a každoroční aktualizaci spolupracují místní pracovní skupiny za účasti odborníků i zástupců široké veřejnosti. Tvorba základní verze komunitního plánu představuje dlouhodobou sérii komunitních projednávání a veřejných setkání a jeho kvalitní příprava trvá i několik let. Je pravda, že ÚP města Slavonice se vyvíjel v delším časovém úseku a zrovna tak střednědobá strategie mikroregionu, avšak ne komunitně. Občané Slavonic si navrženou verzi mohli prohlédnout a vyslovit své názory, popřípadě se zde objevil náznak zjišťování dotazníkovým šetřením.

V komunitním plánování se však nejedná pouze o sběr názorů veřejnosti, ale zároveň i o vytváření atmosféry důvěry v to, že názory široké veřejnosti jsou zohledňovány např. při rozvoji území nebo při financování místních aktivit. Kromě obsahové stránky nesplňují strategické dokumenty města kvalitní komunitní strategický plán dohodou, který je svými autory dále rozvíjen a kontrolován, a zároveň představuje i nástroj pro motivaci veřejnosti do rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije.

Důležitým znakem komunitního plánování je partnerství – nejedná se tedy o „ukládání úkolů obecnímu úřadu ze strany veřejnosti“, ale naopak o partnerský postup všech místních subjektů k řešení veřejností vytyčených úkolů. Nesmírně důležitým prvkem v komunitním plánování je facilitátor, který vnáší do někdy i emočních debat nestrannost a jednání usměrňuje.

PRVNÍ FÁZE

KOMUNITNĚ TÝMOVÁ PRÁCE S FACILITACÍ DÁVÁ DŮRAZ NA TÝM A JEHO KULTURU.

 • uspořádat komunitně plánovací workshop a z nejaktivnějších účastníků a zastupitelů následně vybudovat strategický komunitní tým

 • provést S.W.O.T. analýzu města ( analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) za uplatnění techniky týmové práce, kreativity a řízené animace

 • stanovit vizi města do roku 2025

 • stanovit priority strategie a opatření a jejich strukturování.

 • stanovit programy na nejbližší období

 • schválit periodu aktualizace strategie jako základního dokumentu města

DRUHÁ FÁZE

STRATEGICKÝ PLÁN ZPRACOVANÝ EXPERTNĚ

 • popis procesu tvorby strategie

 • redakce práce týmu( bez věcných změn)- strukturování a uspořádání hesel , S.W.O.T. analýza podle tématických okruhů a formální doplnění procesních parametrů a příloh

 • sociodemografická analýza s ohledem na prioritní osy s využitím městských dat

 • komentář k S.W.O.T analýze

 • formální zpracování obou částí strategie do formy dokumentu

 • evaluační pravidla

TVORBA STRATEGICKÉHO KOMUNITNÍHO TÝMU MĚSTA:

 • oslovení zastupitelů, představitelů města a nejaktivnějších účastníků komunitního workshopu, učitelé škol a členy občanských sdružení, aktivních občanů, podnikatelů

 • zveřejnění výzvy pro činnost v týmu s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj města a má čas se práce zúčastnit

 • zajištění oslovení zájemců, komunikace s nimi a svolání schůzek - starosta?

 • určit počet členů týmu - (spolupráce asi 30 lidí, z toho 4 a více členů zastupitelstva nebo rady)

 • podíl na práci týmu a rozsah týmové práce - zpracovat sumář týmové práce, dohodnout se na termínech pravidelných schůzek, jak a kdy se bude tým scházet, nezapomenout zapisovat dobrovolnické hodiny

PRVNÍ SCHŮZKA TÝMU

 • sestavit a dohodnout pravidla, podle kterých bude tým pracovat, která za souhlasu všech přijal. Jejich dodržování je úkolem facilitátora. Ten sleduje procesní kroky ke splnění cílů a řídí procesy. Nezasahuje však věcně do práce a neomezuje ani neusměrňuje členy týmu v jejich názorech.

 • připravit dotazníky pro zpětnou vazbu a po každém setkání týmu vyplnit, na příští schůzce pracovat s vyhodnocením a do práce výsledky zapracovat

PŘÍKLAD PRAVIDEL TÝMU

Chceme se zúčastnit schůzek strategického týmu

Vždy se domluvíme na příští schůzce

Vše, co vymyslíme, zaznamenáme

Rozhodujeme se za souhlasu všech, nebo rozhodnutí odložíme

Tato pravidla jsou otevřený systém

   

PŘÍKLAD PŘÍPRAVY A ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍ STRATEGIE – HARMONOGRAM PRACÍ 

Setkání se starostou a vysvětlení přípravy strategie, ustavení koordinační skupiny, ustavení pracovních skupin

Setkání členů - vysvětlení přípravy strategie, pracovních skupin a určení harmonogramu prací

Řízené rozhovory - získávání prvotních informací pro přípravu situační analýzy, získávání kontaktů

1. Kolo setkání - cílem je doplnit informace pracovních skupin pro přípravu situační analýzy

Příprava situační analýzy ve spolupráci s odborníky (regionální,  rozvojová, katedra geografie, odborníci na rozvoj venkova, urbanisté, ekologové, památkáři ...)

Připomínkování pouze písemně, zajišťují předsedové, pracovní verze pracovních skupin - situační analýzy v pracovních skupinách

Setkání připomínkování a schválení koordinační skupiny - pracovní verze situační analýzy

2. Kolo setkání -  příprava SWOT analýzy pracovních skupin (zpracovatel jen facilituje jednání, obsah formulují členové pracovních skupin)

Úprava a dopracování - zpracovatel upraví formulačně SWOT a doplní pohled zvenku

3. Kolo setkání - připomínkování a schválení SWOT analýzy, koordinační skupiny, formulace vize (návrh vize přednese zpracovatel)

Distribuce první verze - alespoň 14 dní ponechat na připomínkování strategie členům pracovních skupin

Připomínkování a doplnění strategie rozvoje pracovních skupin -  (Priority a cíle), formulace prvních návrhů opatření

Úprava a dopracování - připomínkování navržených opatření, opatření zpracovatelem a výstupů ze 3. pracovního setkání

Veřejné slyšení - připomínkování strategické situační analýzy, SWOT analýzy a strategické části, výzva k podávání nápadů a podnětů na projekty

Setkání řídící skupiny -  připomínkování, doplnění a schválení strategické části

Výzva členům pracovních skupin, aby podávali vlastní náměty na projekty

Kampaň -  výzva k podávání námětů v místních mediích a jiným oslovujícím způsobem - viz Manuál -  na projekty v rámci strategie

4. Kolo setkání - dopracování aktivit/projektů pracovních skupin v rámci pracovních skupin

Setkání řídící skupiny - připomínkování a doplnění návrhů projektů

Příprava návrhové části - vyhledání možných zdrojů financí zpracovatelem pro návrhy opatření a konkrétní aktivity/projekty

Návrh struktury a managementu komunity města zpracovatelem

Setkání řídící skupiny - schválení struktury a managementu komunity města

Příprava akčního plánu v rámci řídící skupiny - proběhne hodnocení jednotlivých projektů a výběr prioritních projektů, které by měly být realizovány v horizontu jednoho roku

Připomínkování akčního plánu členy pracovních skupin

Prezentace strategie je určena všem zájemcům, zejména pozvat členy pracovních skupin a lidí, kteří se podíleli na přípravě strategie a představitele města ; je důležité pozvat "důležité"  osoby :-)

Schválení strategie - veřejné projednání

Příprava a realizace konkrétních projektů

Pozn.: V průběhu kroků 1. až 7. by měly proběhnout v mikroregionu řízené rozhovory s obyvateli města. Informační kampaň v místních mediích by měla probíhat průběžně, dle možností v místě.


Nezapomínat každý malý úspěch s komunitou oslavit - společná veřejná snídaně - káva, čaj, každý donese nějakou dobrotu z domova! A fotit a fotit a natáčet...:-) Při společných setkáních celé veřejnosti prezentovat! 


Na základě těchto zjištění jsem sestavila Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů města Slavonice.


MANUÁL PRO ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PŘÍPRAVY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA SLAVONICE

LENKA LYALIKOFF

 

Co si třeba na rozjezd vyzkoušet nápady vizí? Jak chcete vidět Vaše město v roce 2025? Přemýšleli jste někdy nad tím? Pokuste se Vaše představy formulovat :-)

Lenka

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích