Transparentnost veřejné zakázky „ Zavedení řídících a plánovacích procesů do praxe Městského úřadu Slavonice“

 

 

Transparentnost veřejné zakázky „Zavedení řídících a plánovacích procesů do praxe Městského úřadu Slavonice“

aneb

Mohu si dělat, co chci, omlouvá mě neznalost zákona, slušnost a odpovědnost se kamsi vytratila. Nikomu se nezodpovídám, nic nemusím dokazovat, žádný postih mi nehrozí.“

 

Takto si postesknul pan starosta Urban ve Slavonických novinkách. Zároveň ho uráželo, že jsem vyzývala občany k návštěvě zasedání zastupitelstva města Slavonice a podivoval se nad tím, že jsem neměla odvahu na zasedání dorazit. Což odvaha by tu z mé strany jistě nechyběla. Jenže ona odvaha není tak podstatná jako znalost základního zákona veřejné správy a to zákona o obcích.


Možná by do něj mohl pan starosta Urban osobně a bez jeho pravé ruky pana Ing. Karáska nahlédnout, aby se konečně po skoro končícím volebním období dozvěděl, že mi zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města Slavonice zákon jednoduše nedovoluje. Dovoluje mi ale kontrolu nad veřejnou správou, kterou si ze svých daní platím, a to zvláště kontrolu nad městským – veřejným rozpočtem.


Pozastavím se nad transparentní a demokratickou soutěží ve veřejné zakázce, která má(měla) sice zajistit městu strategický plán rozvoje, ale zároveň také zaplatit vzdělání lidem, u kterých bych již vzdělání na jejich postech předpokládala. Celý projekt měl být ukončen v roce 2015, což samozřejmě znamená, že zastupitelstvo rozhodlo buďto o vzdělání lidí, kteří po volbách do zastupitelstva nabízené vzdělání možná ani potřebovat nebudou nebo se budou vzdělávat zastupitelé, kteří se po volbách již na stejný post vůbec dostat nemusí. Pod rouškou strategie města si pan Urban pořídí na úřadě i novou „výpočetní a prezentační techniku“.


Definování potřeb budoucí zakázky

Žádost o podání dotace z OP – lidské zdroje a zaměstnanost – výzva 89 byla schválena zastupitelstvem města Slavonice 25. 9. 2012. Na webu města podle vyjádření Ing. Libora Karáska nebylo možno z kapacitních důvodů webu uveřejňovat celý zápis ze zasedání. Přestože nyní funguje nový web města a jistě byla jeho kapacita pro zveřejňování dokumentů navýšena, nejsou zveřejňovány zápisy ani nyní.

 

Porušení informační potřeby:

Pan starosta Urban nějak pozapomněl informovat veřejnost v září 2012, kdy že to vlastně hodlá město veřejnou zakázku realizovat. Jakou možnost veřejnost měla, aby posoudila, zda je plánovaný projekt v souladu s veřejnými potřebami a zájmy? Občané města Slavonice neměli téměř žádnou šanci eliminovat riziko realizace zbytečných a neúčelných výdajů.


Na základě uspěchaného vyhlášení výběrového řízení jistě nebyl v dostatečném předstihu osloven potenciální okruh dodavatelů a tím nebyla zaručena vyšší účast uchazečů v soutěži. Nastala samozřejmě zrovna ta situace, která je živnou půdou pro klientelismus a korupci při šíření přednostních informací o chystaných projektech.


Informace by měly být zveřejněny v okamžiku, pane starosto Urbane, kdy je vysoce pravděpodobné, že zakázka bude realizována. Tedy obvykle po schválení předmětu, rozsahu, alokovaných prostředků a předpokládaného termínu vyhlášení a realizace zakázky.


Veřejná zakázka byla vyvěšena na úřední desce města Slavonice 12. 6. 2013 a nabídky bylo možné podávat do 24. 6. 2013 do 13. hodin, tudíž nebyla dodržena 15tidenní lhůta pro zveřejnění. Přesto, že jsem na tuto skutečnost poukázala, nechalo to pana starostu zcela chladným. Zmohl se akorát na podprůměrný literární příspěvek a posteskl si nad tím, jak ho nebetyčně urážím.


Příprava výběrového řízení

Druhá fáze obsahující všechny kroky spojené s přípravou zadávací dokumentace - přesné vymezení předmětu, rozsahu a kvality zakázky, dodacích termínů, kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, atp. a dále volba zadávacího řízení a vyhlášení veřejné zakázky, byla ze strany zadavatele – města Slavonice – panem starostou Urbanem značně podceněna, takže bylo výběrové řízení pro uvedené nedostatky zrušeno dne 12. 7. 2013. Výběrové řízení však mělo probíhat hned v den ukončení a to 24. 6. 2013, tudíž bylo zrušeno až po té, co vlastně proběhlo.


Výběr dodavatele

Třetí fáze zahrnuje úkony spojené s příjmem nabídek, s jejich posouzením z hlediska úplnosti a splnění všech kvalifikačních předpokladů, hodnocením nabídek a určením vítěze soutěže. Mohu jenom konstatovat, pane starosto, že nebyl zveřejněn průběh soutěže – počet přihlášených uchazečů, počet hodnocených uchazečů, hodnoty jejich nabídek, výsledné pořadí nabídek a složení hodnotící komise.

Díky těmto zamlčeným informacím nebylo možné efektivně dohlížet na to:

  • zda byla v soutěži zachována rovnost účastníků a zákaz diskriminace,
  • zda nebylo vyřazeno neúměrně velké množství uchazečů = příliš tvrdě nastavená kvalifikace,
  • zda byli hodnoceni i uchazeči, kteří kvalifikaci nesplnili = laxní kontrola kvalifikačních předpokladů,
  • zda byla dodržena stanovená soutěžní kritéria,
  • jaké byly předloženy nabídky, tedy výše nabídkových cen a dalších nabídnutých hodnot soutěžních kritérií,
  • zda bylo stanovení hodnot jednotlivých nabídek a sestavení výsledného pořadí transparentní a jednoznačné,
  • zda nebyli někteří z členů hodnotící komise ve skutečnosti podjati k určitým uchazečům.

Nebyla samozřejmě bezprostředně dostupná ani informace o vítězi soutěže a jeho nabídkové ceně, která je potřebná pro srovnání se skutečným dodavatelem, s nímž zadavatel uzavře smlouvu. Nemusí být totiž automatickým pravidlem, že bude vybrána nejlépe hodnocená nabídka, např. z důvodu nesoučinnosti uchazeče při uzavírání smlouvy. Efektivita veřejné kontroly je takto mnohem vyšší než v případě, kdy tato informace zůstane „skryta“ v dokumentaci o hodnocení nabídek.


Příběh „transparentní“ veřejné zakázky na městském úřadě, v jehož čele stojí člověk, „který má zajišťovat a dbát svojí autoritou na pořádek a bezpečnost ve městě“, znovu cituji pana starostu, nekončí. Zpackané zadání se pokusil s panem Ing. Karáskem podat znovu a zveřejnil novou opravenou veřejnou zakázku 23. 7. 2013. Ta byla ukončena 2. 8. 2013 a to se stejnou neprůhledností jako zakázka první. Výběrové řízení bylo zrušeno dne 28. 8. 2013 a to z důvodu ukončení celého projektu, který byl plánován až do dubna roku 2015. Otevírání obálek mělo taktéž proběhnout okamžitě po ukončení podávání nabídek 2. 8. 2013. Tedy ještě před ukončením výběrového řízení rozhodnutím z 28. 8. 2013.


Nabízí se zde totiž spekulace, že pan starosta společně s výběrovou komisí zrušil výběrové řízení z jiného důvodu. Třeba že dohodl s dodavatelem cenu nižší než 200 000 Kč a tedy celé výběrové řízení se tímto stalo zbytečné, jelikož v tomto případě stačí dodavatele pouze oslovit. Kdo je pane starosto tím vítězným dodavatelem v první i druhé veřejné zakázce? Proč byla realizace projektu ukončena, když zastupitelstvo 630 000 Kč s DPH na projekt odsouhlasilo? Kdo je tím šťastným, co nám možná strategii sfoukne za hubičku? A bude odpovídat kvalita?


Informace o této fázi procesu by měly být, pane starosto, veřejně k dispozici, aby aktéři veřejné kontroly měli informace o výsledku hodnocení nabídek k dispozici ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, aby mohli včas reagovat na případnou neregulérnost zadávacího řízení, např. upozorněním dozorových orgánů, které mohou zastavit průběh uzavření smlouvy. V případě, že se zjistí pochybení v hodnocení až po uzavření smlouvy s dodavatelem, je obtížnější učinit smluvní vztah neplatným. Vnější aktéři veřejné kontroly by měli mít stejnou šanci reagovat na případnou neregulérnost výběru, jakou mají dotčení uchazeči v zadávacím řízení podle současného znění ZVZ (15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele).


Jste si jistý, pane starosto Urbane, že jste tím správným mužem, který je zárukou transparentní a ne nekalé veřejné soutěže? Mě jste bohužel zatím přesvědčil o pravém opaku!

 

Lenka Lyalikoff

 

 

  

 

 

Veřejné zakázky

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Zrušení výběrového řízení podle 2.6.2

Usnesení č. 12  ZM z 25. 9. 2012 - podle údajů na webu 1. 11. 2012

Žádost o informaci

Postřehy z demokracie po česku

Šel jsem si vyfotografovat portál kostela. Na schodech sedí mladík popíjející pivo, a když vidí fotoaparát, prchá.

Prý jsem ho měl upozornit, že jdu fotografovat, dozvídám se. Dále jsem poučen o jeho právech, o mých právech a jestli si prý myslím, že můžu jako starosta vše, tak uvidím. Místní vyhlášku o pití alkoholu nezná, internet nemá, celou dobu si v ruce přendává „Ipad“ minimálně za 6000,- Kč, nemůže se s ní tedy seznámit. Rovněž někteří „místní obyvatelé“, (abych je nevhodně netituloval, mohli by mě pohnat minimálně před přestupkovou komisi), kteří evidentně nemají internet a vyhlášku o alkoholu jakbysmet, vesele popíjejí v místech, kde je to zakázáno. Takže mně jako zástupci statutárního orgánu, který má zajišťovat a dbát svojí autoritou na pořádek a bezpečnost ve městě, nezbývá než respektovat jejich práva. Na povinnosti nikdy řeč nedošla. Jistá paní, kterou ani neznám a není ze Slavonic (nazývající mě „milým starostou“), mě obviňuje z obcházení zastupitelstva. Vyzývá občany k účasti na zastupitelstvu a vůbec se neobtěžuje na zastupitelstvo přijít a svoje tvrzení obhájit. Uráží mě to.

Z uvedeného vyplývá, jak někteří lidé dnes chápou demokracii. Jejich výklad je: „Mohu si dělat co chci, omlouvá mě neznalost zákona, slušnost a odpovědnost se kamsi vytratila. Nikomu se nezodpovídám, nic nemusím dokazovat, žádný postih mi nehrozí.“

Dostáváme spoustu rad, jak a co máme dělat, co zakázat. Každý má možnost nechat se napsat příští rok na volební kandidátku, přesvědčit voliče, že on je ten nejlepší, a potom to dokázat. Pak před ním smeknu.

Na závěr tedy upozorňuji, že město vydává místní vyhlášky proto, aby se respektovaly a přispěly k udržení pořádku. Jsou umístěny na internetu a pokud jej nemáte, je možno vyhlášky obdržet na radnici města. Každý by se s nimi měl seznámit. A co s těmi, kteří je nerespektují a kterým je to jedno? Možná na ně dojde - až pořádek, zodpovědnost, slušnost a bezpečnost postoupí na žebříčku hodnot naší demokracie na jedno z předních míst.

Starosta města Josef Urban

Na které příčce hodnot Vaší demokracie máte, pane starosto, dodržování transparentnosti VZ a znalost, potažmo dodržování zákonů ČR a EU? Na prázdná slova komunistů platí jediné - BOJOVAT PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI! Veřejný činitel je, pane starosto, vystaven prostě větší míře kritiky, takže pokud Vás tato kritika uráží, doporučuji jediné - rezignujte na funkci starosty města a jděte znovu vykonávat zaměstnání, kterému jste se vyučil. LYALIKOFF

Zápis z 12. zasedání ZM - str. 4
obrázek - Zápis z 12. zasedání ZM - str. 4
Slavonické novinky - Postřehy z demokracie po česku
obrázek - Slavonické novinky - Postřehy z demokracie po česku

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.