Stanovy občanského sdružení SRS, o.s.

Stanovy občanského sdružení

 

SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST, občanské sdružení
Dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Název občanského sdružení je Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení (dále jen "sdružení").
Sídlo sdružení je na adrese: Na potoku 629, 378 81 Slavonice, okres Jindřichův Hradec.


2. ČINNOST A CÍL SDRUŽENÍ
Cílem činnosti sdružení občanů a přátel města Slavonice je podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. K naplňování tohoto cíle mají přispívat zejména následující činnosti družení:
2. 1. Pořádat, organizovat a podporovat kulturní akce v oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění.
2. 2. Podněcovat a podporovat zájem občanů o věci veřejné. Provozovat internetovou doménu www.slavonice.cz.
2. 3. Mapovat historickou kontinuitu Slavonic a Slavonicka.
2. 4. Citlivou interpretací místního dědictví podporovat šetrné formy rozvoje turistiky.
2. 5. Sledovat indikátory trvale udržitelného rozvoje. Pořádat vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost. Sdružovat občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ
3. 1. Vznik členství
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. 2. Členové sdružení mají právo účastnit se činnosti sdružení a být členy jeho orgánů.
3. 3. Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení a dle svých možností pomáhat při činnosti a plnění cílů sdružení.
3. 4. Členové jsou povinni platit členské příspěvky.
3. 5. Zánik členství:
3. 5. 1. vystoupením člena písemným oznámením
3. 5. 2. prodlevou v zaplacení členského příspěvku delší než 2 roky
3. 5. 3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
3. 5. 4. u právnické osoby jejím zrušením
3. 5. 5. úmrtím člena
3. 5. 6. zánikem sdružení


4. ORGÁNY SDRUŽENÍ
4. 1. Valná hromada sdružení (dále jen valná hromada)
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Do její působnosti patří:
4. 1. 1. 1. schvalování změn stanov sdružení
4. 1. 1. 2. jmenování a odvolání výkonného výboru sdružení
4. 1. 1. 3. rozpuštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením
4. 1. 1. 4. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
sdružení a roční uzávěrku hospodaření
4. 1. 1. 5. rozhoduje o zrušení členství
4. 1. 1. 6. rozhoduje o zrušení sdružení
4. 1. 2. Valná hromada je schopná usnášení při účasti nejméně 2/3 (dvoutřetinové) většiny všech členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 2/3 (dvoutřetinová) většina členů sdružení, koná se náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných. Každý člen " právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
4. 1. 3. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
4. 1. 4. Výkonný výbor sdružení svolává valnou hromadu dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení

4. 2. Výkonný výbor sdružení (dále jen „výbor“)
4. 2. 1. Statutárním orgánem sdružení je výbor. Výbor je pětičlenný. Za výbor jedná navenek jménem sdružení každý člen výboru. Výbor za svou činnost a hospodaření odpovídá valné hromadě.
4. 2. 2. Výbor jmenuje valná hromada z řad členů sdružení. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům.
4. 2. 3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení
4. 2. 4. Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů. O vyloučení člena sdružení ze sdružení a o výdajích sdružení, přesahujících částku 30.000,- Kč, rozhoduje výbor jednohlasně.
4. 2. 5. Výbor každoročně rozhoduje o výši členských příspěvků.
4. 2. 6. Výbor je povinen vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o záležitostech sdružení. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření sdružení s poskytnutými dary, příspěvky a dotacemi.
4. 2. 7. Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno oznámení o odstoupení z funkce.
4. 2. 8. Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předsedu sdružení). Předseda výboru řídí jednání výboru a reprezentuje sdružení navenek.

5. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
5. 1. Prostředky sdružení tvoří zejména granty, příspěvky, dotace, dary a dobrovolné členské příspěvky, výnosy majetku, příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
5. 2. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
5. 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
5. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.


6. ZÁNIK SDRUŽENÍ

6. 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, na základě dohody členů sdružení, či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR a jeho rozpuštění.
6. 2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o likvidaci obchodních společností.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností
na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
7. 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací
řád sdružení.
7. 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
7. 4. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

7. 5. Tyto upravené stanovy byly schváleny ve Slavonicích valnou hromadou sdružení dne 31. 3. 2007.

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži