Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti za rok 2004

 

Slavonická renesanční společnost

Výroční zpráva za rok 2004

 

Vážení přátelé,

předkládáme Vám osmou výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů. Touto cestou děkujeme rovněž všem členům, dárcům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu

Logo SRS

Olga Žampová, předsedkyně sdružení

 

Slavonice, květen 2005

 

Obsah :

  1. Představení organizace. TROJMEZÍ 2004
  2. Dlouhodobé projekty, návštěvnost, spolupráce
   2. 1. SGRAFITTI - komunitní a rozvojové centrum
   2. 2. Graselovy stezky
   2. 3. Návrat paměti krajiny
   2. 4. Letní festival a hudební dílna
   2. 5. Greenways Praha " Vídeň
   2. 6. Návštěvnost
   2. 7. Spolupráce
  3. Publikační činnost
   3. 1. Průvodce Slavonice - perla renesance
   3. 1. Internetová prezentace SRS www.slavonice.cz
  4. Plány do roku 2005
  5. Personální obsazení
  6. Pronajaté prostory
   6 . 1. Pronajaté prostory u Žampů
   6 . 2. Kostelík sv. J. Křtitele
   6 . 3. Bývalé kino
  7. Finance
  8. Přehled hospodaření
  9. Kontaktní adresa, poděkování
  10. Kalendárium akcí

 

Přehled hospodaření sestavila Ludmila Brychtová a Jitka Pokorná.
Texty sepsaly Zdeňka Chadimová a Olga Žampová.

 

1. SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST

Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení pro kulturní život - vzniklo v září roku 1996 jako další součást nadšeneckých aktivit, které přišly do tohoto kraje s pádem železné opony po roce 1989. Jejím posláním je tvořit a ovlivňovat kulturní a společenské dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vedoucích ke vzniku organizace byly také aktivity spolků v sousedním Rakousku. Spolupráce s nimi byla v roce 2000 zakotvena v dohodě Volného sdružení ŽIVOT NA TROJMEZÍ.

Od roku 1996 se Společnost snaží vytvářet příznivé zázemí nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou veřejnost. Obohacuje společenský kulturní život regionu na obou stranách hranice v rámci tuzemské i zahraniční spolupráce.
Četné projekty vznikají na základech partnerství v rámci komunitní spolupráce s městem, školami, jednotlivci i dalšími organizacemi.

Slavonická renesanční společnost naplňuje své cíle v rámci projektu TROJMEZÍ (1997 - 2004):

 • pořádání kulturních pořadů - výstavy, koncerty, čtení, divadla, letní festival Slavnosti Trojmezí
 • vzdělávací a diskusní pořady - tvůrčí dílny, semináře a kurzy…
 • publikační činnost - vydání průvodce Slavonice - městská památková rezervace
 • prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz


Na konci roku 2004 mělo sdružení 26 zaregistrovaných členů.

 

Slavonice s cyklisty
Studijní cesta na Slovensko, starostka Nižné Bocy uprostřed

 

2. DLOUHODOBÉ PROJEKTY

2.1. SGRAFITTI - komunitní a rozvojové centrum (bývalé kino)

 

Od roku 2002 na základě Smlouvy o spolupráci s Městem Slavonice užívala SRS prostory bývalého Německého spolkového domu - KINA. Do začátku roku 2004 se podařilo: zkolaudovat část objektu (výstavní prostory), instalovat výstavy: Byl jednou jeden dům - historie domu, proběhla anketa o využití domu a výtvarná dílna Isabely Fárové. K účelům budoucí rekonstrukce byl objekt zaměřen a zakreslen jeho stávající stav, vypracovány odborné průzkumy. Získali jsme Grant Nadace rozvoje občanské společnosti, jehož cílem bylo upevnění stability organizace a zároveň intenzivní práce na přípravě projektů na obnovu kina pro Evropskou unii. Byla realizována studijní cesta (Nebužely, Hejnice), proběhlo komunitní plánování.
Jakkoli se nám spolupráce s Městem zdála perspektivní, jednání koncem roku 2003 otočila vývoj spolupráce. Rozhodnutí zastupitelů o prodeji za odhadní 2 miliony projekt pozastavilo a celý záměr maximálně zkomplikovalo.

 

Rok 2004 ve SGRAFITTI:

 • Vyhlášení VEŘEJNÉ SBÍRKY na koupi domu (sbírkový účet u GE Money Bank: 168 216 016/0600 , podrobné informace ke sbírce najdete na www.slavonice.cz, sbírková kasička byla k dispozici v kině po celé léto)
 • křest nového průvodce městem Slavonice - perla renesance za přítomnosti autorů knihy a kmotry, dr. Anny Fárové a za velkého zájmu veřejnosti
 • otevření pro veřejnost (26. 6. - 25. 9. 2004) - k vidění výstavy: Vnitřní světlo krajiny, Byl jednou jeden dům, Zapomenutý všední den
 • setkání rodáků (srpen 2004) ze Slavonic a okolí, převážná část účastníků byli Němci odsunutí na konci 2. světové války

   

  Jednání s Městem:

 • Rozhodnutí městského zastupitelstva (únor 2004) o prodeji objektu SRS jako jedinému zájemci, v poměrně ne přátelské atmosféře stanoven termín splatnosti a výše ceny - odhadní cena 2 miliony (bez uznání již proběhlých nákladů na kolaudaci části prostor) do 31.8.2004, tento termín byl z rozhodnutím právního odboru města později posunut na 30.10.2004.
 • Na základě článku v novinách se v říjnu 2004 ozvala paní Hana Strejčková, s nabídkou pomoci - darovala SRS svůj dům, jehož prodejem se získají prostředky na koupi bývalého kina - budoucího Sgrafitti.
 • Ke 30.10. 2004 SRS předložila zprávu o výši získaných prostředků a požádala městské zastupitele o rozložení splátek do června roku 2005.
 • Podzimní valná hromada (prosinec 2004) odhlasovala záměr usilovat dále o zakoupení budovy bývalého kina.
 • Prosinec 2004 - zastupitelstvo města většinou členů schválilo rozložení splátek za kino dle požadavků SRS - podpis kupní smlouvy s Městem - 30.12.2004 úhrada kauce 250 000,- Kč, doplatek 1 750 000,- splatný do 30.6.2005.
 • K 30.12.2004 úhrada kauce (výtěžek ze sbírky, dary).

 

Křest průvodce, autoři
Setkání rodáků 14. srpna

 


2.2. Graselovy stezky - místní greenways

Od roku 2002 pracovala SRS a partneři na projektu INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ. V roce 2003 byl tento projekt završen mimo jiné i otevřením první pěší GRASELOVY STEZKY motivované putováním skutečné postavy loupežníka J. G. Grasela. Prezentace stezky, jejímž autorem je Petr Švestka, je publikována na webových stránkách SRS: www.slavonice.cz.

Smlouvu o spolupráci při otevření stezky podepsali tito partneři:

 1. Ekologická farma Penikov - Hana Langová
 2. Kulturní klub Slavonice - Regionální informační středisko - příspěvková organizace města
 3. Slavonická renesanční společnost - občanské sdružení
 4. Zkrášlovací spolek Rudolecko - občanské sdružení
 5. a Ivan Kušiak

Stezka byla v roce 2004 prodloužena z Českého Rudolce do Dolního Bolíkova. Kolem stezky jsme nasázeli loupežnické duby a navázali jsme spolupráci s dalšími obcemi: Novými Syrovicemi (Graselovo rodiště), Vratěnínem a rakouským partnerem (GIZ Thayaland, Naturpark Dobersberg - pan K. Wettstein). Pro tyto partnery i členy spolku a další zájemce jsme připravili na podzim výlet po možných trasách dalších Graselových stezek. Probíhala intenzivní jednání o vyznačení první přeshraniční stezky z Dobersbergu do Slavonic.


V roce 2004 získala Graselova stezka ocenění Heritage Awards 2003. Cena byla spojena i s finanční odměnou.


2.3. Návrat paměti krajiny - Slavonice 2004

Iniciátorem Návratu paměti je občanské sdružení Česká Kanada (setkání rodáků ze St. Města p. Landštejnem - 1999, publikace o setkání, 2000 - 2002 projekt Zapomenutý všední den, výstava a publikace, spolupráce českých a rakouských obcí a spolků).
V rámci projektu vznikl i záměr vybudovat stálou expozici historie 20. století zdejšího kraje, základ virtuálního katalogu místního dědictví.
Setkání slavonických rodáků se připravovalo od roku 2003 (SKS Praha - p. P. Bartoň, březen 2004 návštěva v německém Geislingenu, jednání o spolupráci, příprava setkání - F. Longin - Südmährischer Landschaftsrat - Geislingen).

Setkání se konalo ve Slavonicích dne 14. srpna 2004 v úzké spolupráci s o. s. Česká Kanada. Přijelo cca 50 většinou po válce odsunutých obyvatel ze Slavonic a okolí, setkání se zúčastnili i místní obyvatelé.
Po přijetí starostou města navštívili rodáci farní kostel. Hlavní program - rozhovory o životě na Slavonicku před a během války, zachycení vzpomínek, se uskutečnilo v bývalém Německém spolkovém domě - kině. Následovala projížďka po okolních rodných obcích. Setkání bylo zachyceno v dokumentu rakouské televize ORF.


2.4. Letní festival Slavnosti Trojmezí a hudební dílna Vladimíra Merty a Jany Lewitové

Osmý ročník divadelního, hudebního a poprvé i filmového festivalu proběhl v první polovině srpna. Součástí byla i tradiční hudební dílna a dále jsme návštěvníkům nabídli nejrůznější hudební žánry (Sestry Steinovy, Slávek Janoušek, varhanní a saxofonový koncert Z. Němečková a R. Fojíček, Georg Freizeit und die ROSAROTEN + Glauberlügen - elektronický rock z Vídně a koncert duchovní hudby).

Část festivalu se konala jako benefiční, na podporu veřejné sbírky pro SGRAFITTI. V druhé půli programu jsme poprvé spolupracovali s filmaři z Telče a realizovali KINO za KINEM " letní festival filmových novinek, který byl hojně navštíven. Krajský úřad Jihočeského kraje ocenil SLAVNOSTI TROJMEZÍ 2004 jako významnou regionální akci a z tohoto titulu nám poskytl vítaný finanční příspěvek na jeho zajištění.

 

Kino za kinem 2004
Letní scéna za Panským domem

 

2.5. Greenways Praha " Vídeň

Celkový rozvoj cykloturistiky a ZNAČKY Greenways pokračoval i v roce 2004. Byl vypracován projekt ROZVOJE GREENWAYS PRAHA VÍDEŇ na národní úrovni.
O.Žampová je nadále předsedkyní sdružení GWPV. Pokračujeme ve spolupráci s CK Greenways Travel Club - na stezce servis pro klienty programu Greenways (informace o činnosti Společnosti, občanských aktivitách v regionu ... ). V roce 2004 jsme se věnovali zhruba 30-ti hostům, převážně z USA.

V lednu 2004 získala SRS poděkování Nadace Partnerství spojené s udělením certifikace "Partner Greenways" (zatím jako jediní spolupracovníci Nadace).

2.6. Návštěvnost

Bývalým KINEM - SGRAFITTI prošlo na 2000 návštěvníků, Slavnosti TROJMEZÍ navštívilo 681 platících diváků. Webové stránky www.slavonice.cz. registrovaly 182 786 návštěvníků.
Na webu SRS je 305 článků a souhrny (měsíční informace o publikovaných článcích s krátkými anotacemi) odebírá 95 uživatelů. Celkem je v systému 730 článků s měsíční návštěvností od 4 do 12 tisíc přístupů.

2.7. Spolupráce

Pod hlavičkou Volného sdružení "Život na Trojmezí" (zal. 2000) se v roce 2004 konalo - prezentace výstavy Zapomenutý všední den ve Sgrafitti, setkání rodáků Slavonice 2004. Spolupráce s o.s. Česká Kanada.
I v roce 2004 pokračovalo zapojování SRS do dění v neziskovém sektoru v regionu i celé republice.

3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3.1. Průvodce městem a okolím "Slavonice, perla renesance"

První průvodce městskou památkovou rezervací vydaný v roce 1997, v nákladu 5 000 ks byl v roce 2003 rozebrán. Pomalu se rodící nová publikace byla dokončena z větší části do konce roku 2003. Autorský tým - David Vávra, Zdeněk Žampa, Zdena a Daniel Chadimovi, Michal Stehlík, ilustrace Alena Schulz, grafika Luděk Bárta, produkce Olga Žampová, odborné připomínky Václav Špale, Petra Hoftichová.

V červnu roku 2004 byl slavnostně pokřtěn průvodce nový - "Slavonice, perla renesance". Obsahuje malý a velký vycházkový okruh, historii města, informace o okolí. Samostatné kapitoly o slavonických skvostech - podzemí a renesanční sgrafita.
Věříme, že se podařilo vydat kvalitního průvodce, s mnoha původními ilustracemi a novými fotografiemi. Humor Davida Vávry a Zdeňka Žampy mu přidávají něco "navíc". Kmotrou knihy je Anna Fárová.

 


3.2. Internetová prezentace - www.slavonice.cz

 

Od roku 1999 je SRS majitelkou domény slavonice.cz. V letech 1999 až 2001 fungovala první verze webových stránek. Od roku 2000 jsou naše stránky s novým designem i obsahem součástí portálu trojmezí. Jsou jeho nejaktivnější a nejvíce průběžně doplňovanou součástí. Výhodou je možnost sdílení příspěvků s dalšími weby portálu.
Prostřednictvím stránek propagujeme činnost a aktivity našeho občanského sdružení, město Slavonice a okolí. V roce 2004 sehrály stránky významnou roli při propagaci projektu kino, při zajištění příspěvků do veřejné sbírky.
Uživatelé na stránkách najdou klasické články, fotogalerii, kalendář akcí, katalog odkazů a nově i diskusní fórum.
V NEPŘEHLÉDNĚTE jsou odkazy na nejdůležitější akce či činnosti sdružení. V levém sloupci jsou pod nabídkou témat, dalších webů portálu a počitadla bannery s odkazy na nadace a další donátory a podporovatele našich projektů. V pravém sloupci jsou vedle okénka pro vyhledávání přehledy nových, nejčtenějších a nejlépe bodovaných příspěvků. Banner odkazující na oficiální městské stránky umožňuje všem návštěvníkům získat informace, které na stránkách nemáme, např. zprávy z radnice, možnosti ubytování apod. Další prostor je vyhrazen pro reklamu. Sloupec končí anketou. Stránky mají i německou a anglickou verzi.

Na aktualizaci stránek pracuje redaktorka Zdeňka Chadimová, technickou správu zajišťuje Jan Vermouzek.

 

4. PLÁNY DO ROKU 2005
 1. SGRAFITTI - projekt evropského domu ve Slavonicích - jednoznačná priorita !!! - zajistit do 30. 6. 2005 doplatek ve výši 1 750 000,- Kč. Jednání s dárci, akce na podporu sbírky.
 2. Trojmezí 2005 - v rámci programu budeme podle personálních i finančních možností pokračovat v zavedených programech " letní festival Slavnosti Trojmezí, hudební dílna J. Lewitové a V. Merty, kulturní a vzdělávací pořady v průběhu roku.
 3. GRASELOVY STEZKY - pokračování projektu interpretace rozšiřováním stezek, koncepce budovat je jako místní stezky Greenways na trase Praha Vídeň, spolupráce s Rakouskem.
 4. Webové stránky slavonice.cz, připravit veřejné prezentace a školení pro jejich uživatele s cílem zapojit další "redaktory".
 5. Aktivní práce v rámci Greenways Praha - Vídeň (práce ve výboru sdružení, servis turistům, ...)
 6. Slavonice - perla renesance - prodávat průvodce, zajišťovat jeho distribuci po městě a okolí
 7. Strategické a finanční plánování - pokračování procesu.
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, provoz SRS

V roce 2004 (dubnu 2003 - prosinec 2004) SRS vytvořila dotované místo pro výkon náhradní vojenské služby.
Dobrovolně a bezplatně zajišťují programy SRS členové sdružení - pořadatelská služba, úklid, servis během programů, zajištění propagace, náměty programů. Oplátkou je jim nabídka programů pro členy, volný vstup na pořady SRS, možnost vzdělávání, zahraničních cest. Odborné a pravidelné práce na zajištění chodu SRS jsou podle možností odměňovány (aktualizace webových stránek, manažerské zajištění programů, účetnictví, atp.), další nezbytné služby nakupujeme od externích spolupracovníků (grafické práce, tisk, honoráře účinkujícím, nájmy, odborné konzultace, atp.).
V roce 2004 pracoval výkonný výbor ve složení: Martina Havlíčková, Zdeňka Chadimová, Jiřina Marková, Jitka Pokorná a Olga Žampová. Předsedkyní SRS je Olga Žampová.

 

6. PRONAJATÉ PROSTORY


6.1. Kancelář SRS

Sídlí v soukromém domě u Žampů. Společně s majitli používáme prostory kanceláře i její vybavení za smluvní cenu. Kancelář je společností intenzivně, denně využívána.

6.2. Kostelík Sv. Jana Křtitele

V pronájmu za 1,- Kč/ rok od MěÚ Slavonice máme kostel Sv. Jana Křtitele, ve kterém pořádáme koncerty.

6.3. Bývalé kino

V roce 2004 používáno na základě Smlouvy o spolupráci s Městem Slavonice.

7. FINANCE

Programy v roce 2004 financovali:
o Nadace Partnerství, Brno
o Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha
o Krajský úřad Jihočeského kraje
o Česko-německý fond budoucnosti, Praha
o Město Slavonice
o Příjmy z činnosti SRS
Významným zdrojem je dobrovolná práce členů, spolupracovníků a pomoc místních firem, zejména při úpravách bývalého KINA
o Stavební huť Slavonice,
o vodoinstalace Miloš Nikrmajer
o požární specialista Miroslav Valach
o elektro Josef Molčík

Garantem Komunitního a rozvojového centra SGRAFITI v roce 2004 je Americká ambasáda Praha.

VÝNOSY

Granty

742.992,54
Tržby z prodeje služeb 73.727,-
Tržby za prodané zboží 68.890,-
Bankovní úroky 234,57
Výnosy celkem 885.844,11
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu 55.156,42
Spotřeba energie 1.999,71
Prodané zboží 25.000,-
Opravy a udržování 351,50
Cestovné 44.667,01
Ostatní služby (Honoráře účinkujícím, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo, překlady, www. stránky...) 474.228,-
Mzdové náklady (Fundreiser, civilní služba, propagace, účetní) 235.613,-
Zákonné sociální pojištění 690,-
Ostatní sociální náklady 35.004,-
Jiné ostatní náklady (nájemné, ubytování) 44.398,21
Členské příspěvky Greenways 2.000,-
Ostatní daně, poplatky, pokuty, penále 5.181,50
Náklady celkem 924.289,35
Hospodářský výsledek 2004 - 38.445,24

 

Převod z roku 2003 do 2004
Bankovní účet k 31. 12. 2003 25.253,92
Pokladna k 31. 12. 2003 39.735,30
   
Převod z roku 2004 do 2005  
Bankovní účet k 31. 12. 2004 55.977,74
Pokladna k 31. 12. 2004 6.260,30
   
Veřejná sbírka na koupi kina 88.682,55
   

 

9. KONTAKTNÍ ADRESA

Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
378 81 Slavonice 573
Tel., fax: +420 384 493 884 , E-mail: srs@slavonice.cz
Bankovní spojení:
G.E. Money Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Dačice
Č.ú.: 300 807 754 / 0600 IČO: 60 81 89 21

www.slavonice.cz

Děkujeme všem, kteří v roce 2004 pomohli

 

Členové Společnosti a Hana Langová, Ivan Kušiak, Petr Chadim - Stavební huť Slavonice s.r.o., Antonín Pokorný, Monika Šatavová, Jan Pohribný, Petr Velkoborský, Petr Švestka, Josef Petrik, Miloš Nikrmajer a spol., Josef Molčík, Zdeněk Šimurda, Miroslav Valach, Pavel Břicháček, Zdeněk Vacek, Jindrich Pribik, Pavel Kamír s rodinou, Honza Vermouzek, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Jiří + Jiří Kněžíček, Josef Holub, Vendula Štáglová a Marta Bémová, Jana Lewitová, Vladimír Merta, Jarmila Delaporte, Tereza Kuhnová, Dalibor Hýsek, Petr Prokop, Zuzana Márová, Stanislav Vít, Zuzana Krajčovičová, František Segrado, Radek Dvořák, Alena Schulz, Marcel Náhlovský, Jiří Podzimek, David Vávra, Michal Stehlík, Ivo Jahelka, Václav Jehlička, Juraj Flamik, Tomáš Růžička, Willi Erasmus, Laďa Ptáček, Eva Bilíková, Dan Mourek, Hana Vlčková.
Friend of Czech Greenways New York, SKS Praha pan Bartoň, občanská sdružení - Mládí má zelenou, Katastrofa Dačice a Volba pro Slavonicko, Městské kulturní středisko, Zkrašlovací spolek Rudolecko, penzion U Růže, hotel Alfa, restaurant Besídka, Farní úřad Slavonice.

Děkujeme významným dárcům - Ringier a.s., paní Haně Strejčkové a dalším přispěvatelům do veřejné sbírky, účinkujícím benefičních programů, tvůrcům nového průvodce městem.


Kalendárium akcí TROJMEZÍ 2004


29. 1. Prezentace Graselovy stezky
Městské muzeum Slavonice, Česká spořitelna
Slavonice.
6. 2. Setkání dobrovolníků pracujících na projektu Graselových stezek
Výlet po Graselově stezce, spolupráce s VPS.
8. - 9. 3. Studijní cesta na Slovensko
Nižná Boca v Nízkých Tatrách, o. s. Ramža.
24. 4. Den Země na Graselových stezkách
10:00 hodin Otvírání stezky a sázení loupežnických dubů
19:30 hodin Tereza Boučková a Bedřich Ludvík, recitál a autorské čtení, Oáza Maříž.
1. 5. Schulhoff Quartett
Koncert vážné hudby v mázhauzu Fárova domu
15. - 19. 5. Jan Pohribný: Vnitřní světlo krajiny
Fotografická dílna
10. 6. Slavonice na půl cesty mezi Prahou a Vídní
Propagační jízda peletonu Greenwyas Praha " Vídeň, podpis Memoranda.
26. 6. SGRAFITTI OPEN 2004
Vyhlášení veřejné sbírky na koupi domu, křest nového průvodce, otevřeno: úterý - neděle: 10 - 17 hodin.

1. - 15. 8. SLAVNOSTI TROJMEZÍ
1. - 7. 8. HUDEBNÍ DÍLNA V. MERTY A J. LEWITOVÉ

Neděle 1. srpna, za Panským domem, 19,30 hodin
SESTRY STEINOVY
Pondělí 2. srpna, kostel sv. Jana Křtitele, 19,30 hodin
JANA LEWITOVÁ a VLADIMÍR MERTA
Středa 4. srpna, za Panským domem, 19,30 hodin
SLÁVEK JANOUŠEK
Čtvrtek 5. srpna, za Panským domem, 19,30 hodin
VLADIMÍR MERTA
Pátek 6. srpna, mázhauzy, síně a brány města při závěrečném koncertu hudební dílny, od 17 hodin
POULIČNÍ KONCERT HUDEBNÍ DÍLNY
tentýž den, od 19,30 hodin
VARHANNÍ A SAXOFONOVÝ KONCERT
Sobota 7. srpna, za Panským domem, 17.00 hodin
Lemura Lepá
Sobota 7. srpna, za Panským domem, 19.30 hodin
GEORG FREIZEIT UND DIE ROSAROTEN (GLAUBERLÜGEN)
Pátek 13. srpna, poutní kostel Božího Těla, 19,30 hodin
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - HUDEBNÍ DÍLNA MICHALA POSPÍŠILA
Sobota 14. srpna, zahájení v sále městského muzea v 10 hodin
SETKÁNÍ SLAVONICKÝCH RODÁKŮ

 

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ VŽDY VE 21 HODIN ZA KINEM KAMEŇÁK 2 - STŘEDA 11. 8.
UMUČENÍ KRISTA - ČTVRTEK 12. 8.
DEN POTÉ - PÁTEK 13. 8.
HARRY POTTER 3 - SOBOTA 14. 8.
TRÓJA - NEDĚLE 15. 8.
POŘADATEL: Asociace distributorů filmů ZEMSKÁ KINA.


18. 9. Uzavření sezóny Sgrafitti - Jarmareční program
(štrůdl a káva, divadlo pro děti, prodej knih)

30. 10. Graselovy stezky - mapování stezek - výlet

4.12 Valná hromada Slavonické renesanční společnosti
Společenský večer s pečenými kaštany, poslechem starých gramodesek, tancem a milou zábavou.

 

Na studijní cestě v Nižné Boce v březnu 2004 krásně chumelilo

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Podnik Města Slavonice