Kulturbrücke Fratres

obrázek - fratres-dr-coreth

Letní program 2017

Kulturní dílna Fratres

Malá pohraniční obec Fratres leží v otevřené krajině severní části dolnorakouské oblasti Waldviertel v rozmezí mezi Dyjí a rozlehlými lesy jižních Čech. Starý venkovský statek, v němž měla pobývat i císařovna Marie Terezie, je dnes sídlem společnosti Kuturbrücke Fratres a centrem pro umělecké nadšence z různých regionů střední Evropy. Bylo zde založeno otevřené fórum pro přeshraniční kulturní spolupráci " místo setkávání s jedinečnou atmosférou. Hlavním cílem je prohlubovat spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem, která se rozvíjí od otevření hranic. Překročení hranic je leitmotivem událostí, které usilují o vznik vzrušujícího propojení mezi malířstvím, hudbou a tancem, literaturou i architekturou. Ústředním bodem výstav a sympozií je MUZEUM HUMANUM - scéna nadčasových témat lidstva a jejich uměleckého vyjádření. Poutavě instalované ukázky starobylého umění i současných témat jsou zkoumány se zřetelem k novým aspektům.Jedná se o experiment, který se dotýká mnoha oblastí a protíná nesčetné pohledy ducha různých epoch.

Museum Humanum

Úctyhodnou sbírkou stovek sošek, kultovních předmětů, insignií, amuletů a dávných nástrojů z pěti kontinentů, které jsou vystaveny v tématických celcích, zve Muzeum Humanum k neobvyklému seznámení s širokými výsledky lidské kultury a jejich přímému srovnávání. Zobrazení zvířat "bohů" člověka je základním tématem stálé výstavy, jež opouští zaběhlá schemata muzejních struktur. Na rozdíl od obvyklého přístupu, kdy exponáty představují kulturu z níž pochází, jsou zde předměty vystaveny odvážným, ale přesvědčivým způsobem jako ukázky vývoje umění. Návštěvník sloupové haly prožívá a chápe klenbu vývoje umění v rozmezí 30 000 let od magických projekcí lovce doby kamenné přes skupiny soch charakterizovaných mýty a náboženstvím až po umění věku racionalismu - jako proměny chápání světa. Tato vzrušující příležitost ke srovnání má nepochybně sílu probudit zájem o cizí a odlišné a také přivést pozornost k tomu, co spojuje a je společné všemu.

Plán arkád

Tématem první arkády je přežití. Tím jsou míněny pokusy "primitivních" lidí ovlivnit nepříznivé podmínky: kde nestačí technické prostředky, slouží k jejich posílení magie. Má pomoci zajistit lovecké štěstí, plodnost, zahánět zlé duchy, apod. Většina příkladů se zaměřuje na svět zemědělců, který vznikl v rámci "neolitické revoluce", a který po desítitisíciletém trvání v současnosti zaniká. Paleta forem této kultury člověka zemědělce může být pro její mnohovrstevnost samozřejmě pouze naznačena jako univerzální fenomén. Zde jsou společně prezentovány jak archaické objekty, tak i objekty současných přírodních národů.

Druhá arkáda předvádí některé základní vzory náboženské orientace. Tématem je mýtická matrix dřívějších velkých kultur a systémů víry: jsou tu prezentovány zpodobnění bohů různého původu v souvislostech, které naznačují jejich vzájemné fenomenální analogie a ikonografické souvislosti. Těžištěm je obraz Buddhy pro jeho důležitost jako průlom k zobrazení člověka. Převaha příkladů z buddhistického okruhu má ještě jeden důvod; totiž jejich význam pro vývoj kultury nejen v Asii, ale i v Evropě. Tato arkáda dále obsahuje různá zobrazení zvířat mýtického a náboženského významu.

Třetí arkáda uvádí do našeho zorného pole taková poselství religiózního umění, jež ukazují, na jaké úrovni probíhala přeměna významu: "symbol", "písmo", "podobenství", "pobožnost", to jsou jen některá hesla. Bývalý magický element se zde objevuje už teologicky přetvořen a přeměněn v element mystický. Schopnost vnímání nezatíženého rozumem člověk už dávno ztratil, symboly je třeba vysvětlovat a učit se je chápat. Zde vystavené exponáty pocházejí z liturgických potřeb nebo jsou objekty sloužící k šíření víry. Objevují se již také vedlejší figury jako mniši, osoby vzývající či bodhisattvové, které přispívají k postupnému odtabuizování výtvarného zobrazení člověka. Ohnisko této skupiny tvoří zoomorfní rituální nádoby, z nichž některé prozrazují již "osvícené" pojetí a ohlašují triumfální nástup dekorativního umění.

Čtvrtá vitrina má za téma nárok na moc jako výraz náboženské a světské troufalosti: dobývání a obrana jako kolektivní či individuální úsilí dostává vedle hrubého násilí také spirituální složku. Dále jsou zde uvedeny příklady toho, jakým způsobem používali vládnoucí elity náboženských symbolů k legitimaci své moci a jakých formálních změn doznaly v této souvislosti umělecké "kódy". V rozpětí mezi obranou proti nebezpečí a reprezentací leží těžiště oblasti "amulet, ozdoba a šperk", přičemž převahu islámských lidových anomádských ozdob v této vitrině zdůvodňuje jejich obranný charakter.

Pátá vitrina zřetelně ukazuje hluboké zprofanizování, jakým antropocentrismus od svého vzniku začal ovlivňovat náš svět a tím i formu uměleckého výrazu. Velké významové struktury se ocitají pod tlakem nutkání k racionálnímu vysvětlení a rozpadají se, zatímco jejich umělecké šifry pozbývají všeobecné závažnosti. Umělci se mění od služebníků ideje ke zprostředkovatelům sebe sama. Mytologická témata jsou tvarována a přetvářena naprosto volně, božské postoje se stávají použitelnými pro zobrazení člověka. Zobrazení zvířete ztrácí zcela svůj náboženský význam a nachází jako nový žánr místo v užitém umění a kýči. Umělecké dílo se mění v samostatný subjekt a ztrácí přitom na čitelnosti a stylotvorné síle. Trh se stává určující silou produkce umění.

V pultových vitrinách na konci haly jsou shromážděny vědecké materiály a odborné publikace k některým exponátům, jakož i dokumentace jejich ohlasu v mezinárodním tisku.

 

Pro úplnost dodejme, že muzeum je otevřeno od 1. května do 30. září ohlášení předem je nutné.

Muzeum Humanum,
Fratres 11,
3844 Waldkirchen a. d. Thaya
Tel. 0043-28 43-28 74
Tel. 0043-662-64 34 64


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích