Iniciativa Zelené Slavonice

obrázek - Lipový květ

Iniciativa Zelené Slavonice pracuje - leden 2016

Zájem o stav a úpravy zeleně včetně koncepce jejího rozvoje nabral správný směr. Určitě se o to zasloužily někdy provokativní akce spolku Mařížský park, za což jim patří dík.

V současnosti je sitace taková, že si tuto problematku vzal za svou jeden z radních města, ing. Kašpar, který dlouhá léta pracoval na slavonické pile a problematice rozumí. Několik schůzek iniciativy občanů a zástupců města nese své ovoce.

Město angažovalo na inventarizaci zeleně ve městě, dále na zpracování generelu a vše s tím související firmu Florart v čele s docentem Šimkem. Schůzky jsou otevřené, přístup Florartu komplexní, schůzky jsou přístupné všem bez rozdílu.

Věřím, že při prezentaci stávajícího stavu - duben 2016 - se sejde co nejvíce občanů. My ve Slavonicích žijeme, my dýcháme jeho vzduch, tady rostou naše děti, kvůli přírodě k nám přijíždějí návštěvníci a my chceme mít město co nejhezčí.


obrázek - Iniciativa Zelené Slavonice

Iniciativa Zelené Slavonice  

Zástupci některých místních neziskových organizací -  Martina Havlíčková a Jana Bochníčková za Mařížský park, o.s., Zdena Chadimová za SRS občanské sdružení a Olga Žampová a Michal Ruman za Spolkový dům – SR, o.p.s.,  se ve středu 11.3. 2015 sešli se zástupcem Města Slavonice Miroslavem Kašparem, který byl k tomuto pověřen Radou města.   

Tématem schůzky byla problematika zeleně ve Slavonicích. Účastníci se shodli na potřebě řešit toto téma dlouhodobě, postupnými kroky tak, aby péče o zeleň byla pro město Slavonice – jeho obyvatele a návštěvníky, co nejlepší. Významně by k tomu měly přispět procesy veřejného plánování – setkání, diskuse a besedy s odborníky.

O konání takových akcí, stejně jako o konkrétních krocích v údržbě slavonické zeleně (úpravy na potoku, zeleň na sídlišti, atp.), Vás budeme informovat v dalších číslech novinek.

Zveme i Vás ke spolupráci a věříme, že veřejná zeleň je důležitým prvkem našeho města a našeho života.

Aktuální informace k této problematice naleznete na webu města Slavonice www.slavonice-mesto.cz,  na webu spolku Mařížský parku,o.s.  www.eu.parky.eu a na webu Slavonické renesanční společnosti  www.slavonice.cz.  

Za účastníky schůzky Olga Žampová


Vážení a milí čtenáři,

úpravy Slavonického potoka a déle trvající konverzace kolem lipové aleje podél tohoto potoka snad uvedou do pohybu konkrétní informování radnice lidem.

Určitě je dobře, že Ing. M. Kašpar s Bc. Konečným založili mailovou adresu, kam všichni, kteří se chtějí vyjádřit k zeleni ve Slavonicích, mohou napsat svůj názor. Nicméně podle mě to nestačí a tak se ptám:

Kdy bude oslovena veřejnost, aby se k problematice zeleně za účasti zastupitelů a odborníků z oboru mohla vyjádřit? Aby byla seznámena se záměry radnice? Aby se lidé mohli zeptat, proč, co a jak? Jak budou prezentovány dotazy, připomínky a informace, které občané napíšou na zelenslav? A další a další otázky mě napadají ...

Zdeňka Chadimová, SRS, o.s.

-----------------------------

Zeleň ve Slavonicích 2 - Slavonické Novinky, leden 2015

"Minule jsem slíbil, že se budou moci všichni, kteří se o tento problém zajímají, k tomuto vyjádřit. Proto jsem ve spolupráci s Bc. Konečným založil novou mailovou adresu, kam můžete zasílat jakékoliv dotazy nebo připomínky k zeleni ve Slavonicích – adresa: zeleneslav@centrum.cz. Jinak je můžete dávat písemně do schránky na radnici nebo na stavební odbor.

Také jsem se zmínil o možné spolupráci s doc. Šimkem. Byl přítomen na jednání rady města a nastínil možnosti komplexního řešení péče o veškerou zeleň ve Slavonicích. Už z tohoto pohledu si nedokážu představit, že by při realizaci projektu a s tím spojených úprav, které samozřejmě představují i kácení, docházelo neustále k takovýmto situacím jako s lipami. To by jakékoliv dokončení projektu bylo naprosto mimo možnosti našeho města hlavně finančně, ale i časově. Znovu opakuji, že nikdo na radnici by si nedovolil realizovat něco bez spolupráce s odborníky, a to v jakékoliv oblasti. Bohužel to, že z důvodu neopodstatněných připomínek dojde k odkladu a nedokončení různých prací a tím k prokazatelným škodám nebo prodražení, není zatím možno dát viníkovi k náhradě, ale musíme to zaplatit z peněz města. O možné úpravě předpisů se jedná." (Konec citace)

Na webu spolku Mařížský park jsou další informace k lipové aleji na potoku a úpravám potoka. Najdete je http://eu-parky.eu/cs/aktualni-informace/clanky/94-stromy.html

obrázek - Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014

Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014


obrázek - Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014

Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014.


obrázek - Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014

Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014


obrázek - Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014

Úpravy Slavonického potoka - listopad 2014


Číslo 9 Slavonických novinek přináší další názory kolem revitalizace lip podél Slavonického potoka.


Chceme a potřebujeme lípy u potoka ve Slavonicích ???

Představte si narovnaný potok obložený kamenem bez lip, pak tam nebudou chybět jen lípy, ale i kačeny, spousta drobného ptactva, mezi něž patří i druhy zapsané do Červené knihy, jako je drozd cvrčala, holub doupňák, dokonce i krahujec obecný, volavka bílá a jiné chráněné druhy. Stromy nebudou chybět jen ptákům, kteří se zde vyskytují, ale i dalším živočichům, mezi něž patří i lidé. Pokud si stěžujeme na prašnost v ulici na potoku, pak bude ještě větší, bude zde větší hluk, bude nám chybět letní stín stromů, kdysi městská promenáda, a tak dále. Záměrem města Slavonice je výsadba nových stromů, ale mezi stromem o obvodu kmene 15 cm a stromem s obvodem 100 cm je velký rozdíl. Zároveň v době, kdy byly vysazeny dnešní lípy na potoku, tak měly úplně jiné podmínky ke svému růstu, než by měly lípy dnes. Lípy na potoku nejde tak snadno nahradit, stejně tak jako nejde nahradit další vzrostlé stromy ve Slavonicích, u kterých je dlouhodobě městem Slavonice zanedbávána péče.
Minimálně od března tohoto roku, kdy byli zástupci města Slavonice písemně upozorněni na vážnost stavu vzrostlých stromů ve městě, mohli a měli tuto situaci řešit. Zástupci sedmi společenských organizací zástupcům města Slavonice nabídli i svoji pomoc v dané situaci, protože jsou si vědomi náročnosti jejího řešení. Výsledkem přístupu zástupců obyvatel města Slavonice je ale jen další navržené kácení bez návaznosti na jakýkoli plán na obnovu městské zeleně.
Dne 28. 8. 2014 proběhlo místní šetření ve věci kácení lip na potoku. Informace o jeho průběhu, výsledku a rozhodnutí státní správy v této věci naleznete na našich webových stránkách www.eu-parky.eu a také naše stanovisko, kde je přesně a konkrétně vyhodnocen dopad záměru města pokácet lípy na potoku.

Martina Havlíčková, členka spolku Mařížský park, o. s.

Ano, stromy u potoka město chce a potřebuje!

Otázkou je, zda jsou právě lípy tím nejvhodnějším stromem pro břeh potoka, ale zástupci ochrany přírody a památkové péče požadují neměnit převažující druhovou skladbu stromořadí na březích potoka. V souvislosti s kácením některých stromů vyvolaným rekonstrukcí potoka, které bylo projednáno již v roce 2012 se všemi příslušnými orgány státní správy a s Agenturou ochrany přírody a krajiny byly posuzovány DVĚ VARIANTY obnovy dožívajících stromů. První varianta počítala s postupným nahrazováním jednotlivých stromů, druhá varianta předpokládala vykácení celého pravého břehu, provedení nové výsadby a v budoucnu zopakování toho samého na levém břehu. Samozřejmě až po dostatečném rozkošatění nových stromů. Varianta úplného odstranění všech stromů, jak by mohlo z článku M. Havlíčkové vyznívat, NEBYLA NIKDY navržena ani zvažována. Při jednání, kterého se zúčastnil i zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny, se dotčené orgány státní správy přiklonily k první VARIANTĚ - tj. k postupné náhradě dožívajících stromů a zabezpečení korun zachovaných stromů provedením prořezávek a sepnutím korun stromů za pomoci vazeb. Vše bude tedy poněkud dražší a komplikovanější, v budoucnosti možná staré stromy poškodí opravené břehy nebo koruny nově vysázených stromů, bude složité umístit nové stromy tak, aby si v časem navzájem nekonkurovaly... Ale i s tímto stanoviskem dotčených orgánů státní správy se počítalo a město se jím bude řídit. Zahájené řízení bude nyní přerušeno a bude proveden ještě zoologický průzkum jako podklad pro rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Dačice. Na přípravě koncepce údržby zeleně v celém městě radnice pracuje - byly osloveny autorizované firmy, které by koncepční plán zpracovaly. Se zapojením veřejnosti do této koncepční práce město počítá. Za MěÚ Slavonice Hynek Blažek.

Lípy podél Slavonického potoka

Město Slavonice informuje občany o záměru města zahájit obnovu stromořadí u Slavonického potoka. Tento záměr začalo město připravovat v souvislosti s připravovanou revitalizací Slavonického potoka, což byl dlouhodobý proces závislý na možnosti čerpat dotační prostředky. Podle posledních informací od současného majitele potoka – společnosti Lesy ČR – započne rekonstrukce potoka na základě schváleného dotačního projektu s největší pravděpodobností ještě v tomto roce. Jde o rozsáhlejší práce na úpravách břehů a dna potoka.

Na březích potoka rostou lípy, které byly v minulosti po vysazení ošetřeny řezem „na hlavu“. Takto upravené stromy se od vysazení ošetřovaly neodborně, později přestaly být udržovány úplně, až dorostly do současného svícnového tvaru. Stromy jsou deformované a nebezpečné svému okolí, v místech řezů a nasazení se nachází množství dutin. Stromy svými kořeny narušují také vyzdívku potoka. Stabilita korun lip je značně snížená a stromy začínají být pro své okolí nebezpečné. To se projevilo při loňských vichřicích, když jedna z lip neodolala silnému náporu větru a zřítila se na budovu technického zázemí hotelu Arkáda. Tentokrát došlo pouze k hmotným škodám a nikdo nebyl zraněn či usmrcen.

Nyní je před námi otázka, jak zajistit zachování aleje kolem Slavonického potoka pro další generace. Variant je několik – můžeme prodlužovat život zmrzačených stromů každoročními rozsáhlými arboristickými zásahy (které ale nemohou úplně vyloučit riziko rozlomení či pádu stromu) postupným nahrazováním nejvíce poškozených stromů či provedením nové výsadby nejprve na jednom břehu potoka a pozdějším nahrazením celého stromořadí na druhém břehu potoka novými stromy. Každá z uvedených variant má svá pozitiva, negativa i rizika.

Město Slavonice navrhlo jít posledně zmiňovanou cestou - lípy na pravém břehu (podél hasičské zbrojnice) pokácet a nahradit je novými vzrostlými lípami s obvodem kmene 12 – 14 cm. Jsme si vědomi, že dojde k významnému zásahu do zeleně podél Slavonického potoka, a proto město požádalo o závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy.

Město vše konzultuje od počátku s památkáři, s Agenturou ochrany přírody a krajiny a také s renomovanou firmou Petr Zvědělík - Stromolezectví (informace o firmě najdete na www.stromolezectvi.cz). Tato firma má s problematikou údržby zeleně cenné a bohaté zkušenosti a v minulosti zde již na lípách u potoka prováděla arboristické zásahy. Městský úřad svolal v zahájeném řízení na 28. srpna 2014 ústní jednání, na které jsou pozváni účastníci řízení (Lesy ČR jako majitel toku a spolek Mařížský park, který se k řízení přihlásil). Dále byla přizvána i Slavonická renesanční o.p.s., která projevila zájem se na řešení koncepce městské zeleně podílet, a místní organizace Českého svazu ochránců přírody, která se touto problematikou také zabývá. Projevte svůj názor, budeme rádi za každý podnět, návrh občanů týkající se tohoto záměru, do doby než se celé úřední řízení uzavře. Odpovědnost a rizika plynoucí z vykácení či nevykácení ovšem leží v první i v poslední řadě na představitelích rady a zastupitelstva města.

Ing. Hynek Blažek, místostarosta

Lípy na jedné straně Slavonického potoka mají být pokáceny

Orgány státní správy Stavebního odboru ve Slavonicích a Odboru životního prostředí v Dačicích zahájily na žádost města Slavonice správní řízení ve věci pokácení pravé strany lipového stromořadí, 20-ti stromů z aleje v ulici Na potoku ve Slavonicích.

Lipová alej u Slavonického potoka je významnou součástí veřejného prostoru obyvatel města Slavonice, proto se domníváme, že by o tak zásadním zásahu do městské zeleně měli být občané informováni a měli by mít možnost vyjádřit své stanovisko k tak radikální změně vzhledu, funkce a kvality veřejného prostoru, proto Vás prostřednictvím Novinek o celé situaci informujeme. Proto se také na nejbližším jednání zastupitelstva města obrátíme se svou žádostí o veřejné projednání záměru města o pokácení lip na zástupce města Slavonice, aby nedošlo k nevratným škodám. Úprava tak významného městského veřejného prostoru by měla být projednána s veřejností na základě zásadních informací, především na základě posouzení jednotlivých stromů lipového stromořadí odborníkem - arboristou.

Za členy spolku Mařížský park, o. s. Martina Havlíčková

 

Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014
obrázek - Úpravy Slavonického potoka - prosinec 2014

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky