Niva v Maříži

obrázek - Žába

Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt
„Niva v Maříži – řešení a příklad udržitelnosti cenného biotopu v obci“

Od roku 2014 pracujeme na programu „Niva v Maříži“ ve spolupráci s odborníky a orgány veřejné správy a s vědomím zástupců města Slavonice. Pro řešení neudržitelného současného stavu nivy v Maříži je nezbytné nejdříve zpracovat potřebné dokumenty - studie lokality nivy, biologické hodnocení a inventarizaci dřevin. Pro zhotovení těchto dokumentů jsme připravili projekt, který nyní podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Finanční prostředky na zpracování dokumentů, které jsme získali, jsou podporou obnovy zeleně ve veřejném prostoru města Slavonice, jehož součástí je i Maříž a ostatní malé obce.

Projekt jsme připravovali na základě veřejného plánování, které proběhlo v roce 2014. V rámci plánování diskutovali obyvatelé Slavonic s odborníky a se zástupci veřejné správy o tom, jak zlepšit prostor návsí Maříže a Mutišova. Účastníci plánování se shodli na potřebě řešit lokalitu nivy potoka v Maříži mezi návesním rybníkem a Zámecký rybníkem. Niva by měla být na základě plánování revitalizována tak, aby byl zachován cenný biotop v obci a přitom by lokalita odpovídala charakteru návsi obce a případně by do této lokality byla začleněna i kořenová čistička, která by řešila problémy nakládání s odpadními vodami v této části Slavonic.

Plánování i příprava projektu pro řešení neudržitelného stavu lokality probíhalo v souladu se strategickými dokumenty města Slavonice – Územního plánu a Územního systému ekologické stability. Projekt připravili členové spolku Mařížský park, z.s. proto, aby pomohl řešit současný stav nivy, který nevyhovuje obyvatelům Maříže ani některým obyvatelů Slavonic a ani Zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Za členy spolku děkuji za spolupráci všem, kteří nám pomáhají při práci na zlepšování společného veřejného prostoru


                                             Martina Havlíčková, manažerka programu „Niva v Maříži“

Další informace na http://eu-parky.eu/


obrázek - Modřínová alej

Mařížský park je jediným zámeckým parkem na Slavonicku a nabízí odpočinek a relaxaci. Park je vyčištěný a probíhá jeho revitalizace. Všechny informace najdete na webu parku a občanského sdružení, které se o jeho revitalizaci a propagaci stará.

Naučná stezka – „Procházka parkem" - představuje nejzajímavější místa v parku a to především zachované prvky původního zámeckého anglického parku, park jako významný biotop v krajině Slavonicka či vliv historických událostí na vývoj tohoto místa na hranicích států.

V září 2012 byl ukončen projekt „Evropský park Bavorsko-Čechy", jehož cílem byla revitalizace parku v mezinárodní spolupráci českých Slavonic a německého města Bogen.

Revitalizace Mařížského parku

Revitalizace Mařížského parku přispěla k udržitelné ochraně přírody a životního prostředí Slavonicka. Vyčištěním a revitalizováním zanedbaného parku vznikl veřejný přírodní prostor a zároveň je zachován důležitý krajinný prvek. Podařilo se propojit optimálně jednotlivá opatření, která přispěla ke zkvalitnění biotopu a k zachování významných historických prvků původního zámeckého parku s ohledem na jeho stav po jeho padesát roků zanedbané údržbě.

Bogenské místo v Mařížském parku

Upravené místo v Mařížském parku prezentující město Bogen zlepšuje povědomí o partnerském regionu, symbolizuje poutní místo Bogenberg, bavorský znak a Dunaj. Místo je součástí naučné stezky v Mařížském parku, která podporuje rozvoj šetrné turistiky na Slavonicku.

Upravené místo v městském parku v Bogenu prezentuje Slavonicko, jako turisticky zajímavou destinaci s architektonickými i krajinnými prvky především z období renesance. Zlepšuje tak povědomí o partnerském regionu. Místo je součástí koncepce městského parku propagující všechna evropská partnerská města Bogenu.

Obě místa připomínají význam křesťanství pro společný kulturní vývoj obou partnerských měst i pro historii Evropy

Informační tabule o projektu a partnerských městech jsou nyní umístěny v Mařížském parku, na informačním středisku ve Slavonicích, na Městském úřadě ve Slavonicích, v Galerii-kavárně ve Slavonicích, u informačního střediska v Bogenu a v bogenském městském parku.

Webové stránky eu-parky.eu

Webové stránky eu-parky.eu přispívají k zlepšení informovanosti o Slavonicku, o ochraně přírody zde a vytváří internetové diskusní fórum. Středně a dlouhodobě pomáhá spojit občany obou států a přispívá k integraci Slavonic do evropského prostoru.

Výstava fotografií

Deset velkoformátových fotografií a 3 informační roll-upy tvoří mobilní výstavu, která propaguje výsledky projektu a obě partnerská města.Vernisáž proběhla v rámci závěrečné "venkovní akce" 1. ročníku hraničního festivalu jako závěrečná akce projektu.Instalace výstavy je nyní umístěna na veřejném místě v prostorách Městského úřadu ve Slavonicích.


• Město Slavonice a občanské sdružení Mařížský park, o. s. se zavázalo v písemné dohodě o spolupráci na udržitelnosti výsledku projektu - revitalizovaném veřejném prostoru Mařížský park.

• Krajský úřad Jihočeského kraje vydal výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů pro „Kácení dřevin a údržbu zámeckého parku v Maříži" pro realizaci odborné studie Revitalizace zámeckého parku v Maříži.

Odbor dopravy v Dačicích vydal rozhodnutí o umístění značky zákazu vjezdu pro motorová vozidla do Mařížského parku.

(zdroj: Výroční zpráva občanského sdružení Mařížský park za rok 2012)


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky